Проверка на газсигнализатори за природен и втечнени въглеродни газове

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 132, ал. 2 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (обн., ДВ, бр. 82 от 21 септември 2004г.) Ви уведомяваме, че за осигуряване на безопасна експлоатация на инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове, ползвателят на тези съоръжения е длъжен да осигури ежегодни функционални изпитвания на сигнализаторите за газ.

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 257 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (обн., ДВ, бр. 67 от 02 август 2004г.) Ви уведомяваме, че за осигуряване на безопасна експлоатация на инсталации и уреди за природен газ, ползвателят на тези съоръжения е длъжен да осигури ежегодна проверка на газсигнализаторите.

"Техноексперт" ООД – гр. Пловдив разполага с квалифициран персонал и необходимите технически средства за извършване на проверка на газсигнализатори.