Курсове за поддържащ и обслужващ персонал на СПО

Във връзка с изпълнение на изискванията на нормативната уредба "ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД – гр. Пловдив провежда обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на:

  • обслужващ персонал при работа със съоръжения под налягане, съгласно изискванията на чл.187, ал.1, т.4 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор съоръжения под налягане (ДВ. Бр. 64 от 18.07.2008 г.);
  • обслужващ персонал при работа с повдигателни съоръжения (телфери, кранове, автовишки), съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (ДВ. Бр. 73 от 17.09.2010 г.);
  • обслужващ персонал при работа с газови уреди и съоръжения за природен газ, съгласно изискванията на чл.247 ал.2 т.4 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ. Бр. 67 от 02.08.2004 г.);
  • обслужващ персонал при работа с газови уреди и съоръжения за втечнени въглеводородни газове, съгласно изискванията на чл. 136, т.8 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ. Бр. 82 от 21.09.2004 г.);
  • обслужващ персонал при работа със строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, съгласно изискванията на НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (ДВ. Бр. 33 от 11.04.2003 г.);
  • обслужващ персонал при работа с електрокари и мотокари, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (ДВ. Бр. 112 от 23.12.2004 г.).